KVKK Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİ AÇIK RIZA VE  KVKK AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Telkotürk İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bu metinde “Telkotürk” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır. Telkotürk tarafınca toplanan ve işlenen kişisel veriler, Telkotürk’ ün koruması altındadır. Telkotürk, ilgili mevzuat ve kanun çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafaza edilmesini ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanmak suretiyle, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel veriler, Telkotürk tarafından ilgili mevzuata ve Kanun’a uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen/işlenecek gerçek kişiler, aşağıdaki metni inceleyerek, Telkotürk tarafından veri sorumlusu sıfatına binaen işlenen kişisel veriler ve bunların işlenme hedefleri, aktarılan alıcı grupları, toplanma metodu ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere dair haklarına ilişkin bilgi edinebilir. Bu metinde yer alan kişisel verilerin kapsamı, işlenmesi ve aktarımı kullandığınız ürün, hizmet ve uygulamalar ile tarafınızca ayrıca verilebilecek olan açık rızanız ya da taleplerinize bağlı olarak kişiden kişiye farklılık gösterebilecektir.

1. Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel veriler, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir hale getiren bilgilerin tümü anlamına gelmektedir. Telkotürk tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize ait kategoriler ve tanımları aşağıda belirtilmiştir:

Kimlik Bilgileri: Bu veri kategorisi, vatandaşlık kimlik numarası, ad, soyadı, pasaport numarası, vergi kimlik numarası, uyruk, kimlik belge numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni durum, cinsiyet, kimlik belgesi örneği, fotoğraf, imza beyannamesi/sirküleri ve vekaletname verilerinin tümünü kapsamaktadır.

Abonelik Bilgileri:

Bu veri kategorisi, MSISDN (abone/kullanıcı numarası), tarife/paket/abonelikleri ve paket kullanım bilgileri, abonelik tipi ve abonelik durumu ile KDH/DSS (Katma Değerli Hizmet/Dijital Ürün ve Hizmet) abonelik bilgisini verilerinin tümünü kapsamaktadır.

İletişim Bilgileri:

Bu veri kategorisi, abone adına kayıtlı hat numarası, adres, irtibat numarası, e-posta adresi, sosyal medya hesapları verilerinin tümünü kapsamaktadır.

Satış Kanallarındaki Bilgiler: Bu veri kategorisi, satış süreçlerinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler, görsel (video, fotoğraf) kayıtlarınız; elektronik veya fiziki vasıtalar aracılığıyla iletişime geçildiğinde elde edilen veriler; çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız, seçtiğiniz güvenlik kelimeleriniz, annenizin evlenmeden önceki soyadı; talebiniz halinde kimlik teyit vasıtası olarak kullanılmak üzere ses kaydınız; satış kanallarındaki talep ve işlem bilgilerinizi ifade etmektedir.

Şebeke, Trafik ve Konum Bilgileri: Bu veri kategorisi, mesajların ve aramaların tarihi, saati ve arama süresi ile internet ortamında yapılan erişimlere ilişkin olarak sisteme bağlantı ile sistemden çıkış tarih ve saat bilgileri, kaynak ve hedef nokta bilgileri, trafik verileriniz ile bağlantı bilgileri; kullanılan cihaza ve/veya SIM karta ilişkin bilgiler ile söz konusu cihazın konum bilgileri; ürün ve hizmetlerin kullanımı doğrultusunda oluşan kullanım verilerinin tümünü kapsamaktadır.

Ürün ve Hizmet Kullanımına Ait Bilgiler:

Bu veri kategorisi, ürün ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin tercihler, alışkanlıklar, kullanım bilgileriniz; www.teknosanet.com başta olmak üzere, Telkotürk’ün kendisinin veya üçüncü kişilerle iş birliğiyle, ürün ve hizmetlerin sunulması, kullandırılması ya da tanıtılması için oluşturulan internet sitelerindeki ve mobil uygulamalardaki davranış bilgileriniz ve çerezler; mobil uygulamalar vasıtasıyla toplanabilecek cihaz, şebeke, ağ, uygulama, konum ve kullanım bilgilerinizi ifade etmektedir.

Ödeme, Banka ve Risk Bilgileri:

Bu veri kategorisi, cihaz kampanyalarında ve servislere aboneliklerde finansal yeterlilik ön değerlendirmesi yapabilmek için; kredi notu bilgileri ile kredi kartı, banka hesabı ve banka kartı dahil olmak üzere banka bilgileriniz; geçmiş dönem de dahil ödeme performansı, hattın mobil ödeme kullanımı bilgileri, varsa ön ödemeli hat kullanım verileri bilgileriniz ile kullanılan kredi olması halinde kredi sözleşmesi ve eklerinde yer alan bilgiler ile limit/risk, limiti etkileyen hususlar, teminat, gecikme ve caymaya ilişkin veri türlerinin tamamını kapsamaktadır.

Özel Nitelikli Kişisel Bilgiler:

Bu veri kategorisi, (i) sosyal açıdan desteklenmesi gereken kesimlere (engelli, malul, gazi) ait sağlık verileri, biyometrik ses kaydı, yüz tanıma bilgileri ve dijital imza verileri ile (ii) dernek, vakıf ya da sendika üyeliği bilgileri gibi veri türlerini kapsamaktadır.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, bayiler ve yüz yüze kanallar vasıtasıyla abonelik ilişkisinin kurulması esnasında talebiniz bulunması halinde basılı abonelik sözleşmesi, taahhütname ve sair formları imzalamanız halinde otomatik olmayan yöntemlerle ve/veya dijital abonelik sözleşmesi ile abonelik ilişkisinin kurulmasını talep etmeniz durumunda tamamen veya kısmen otomatik olan yöntemlerle; çağrı merkezi, web sitesi, mobil uygulamalar, kısa mesaj, elektronik posta, sesli yanıt sistemi vasıtasıyla tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle toplanmakta, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki hedefler ve hukuki sebepler ile işlenecek ve işlenmektedir. Kişisel verileriniz yukarıdaki kanallar aracılığıyla sizin tarafınızdan paylaşılmakta, ürün ve hizmetlerin kullanımı esnasında ve cihazların kullanımı esnasında otomatik olarak elde edilmekte, iş ortaklarımız, yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından Telkotürk ile paylaşılabilmektedir.

Telkotürk her durumda Kanun’un 4. maddesindeki genel ilkelere bağlı kalarak kişisel verilerinizi hukuka uygun şekilde belirli, açık ve meşru amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemektedir.

Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması hukuki sebebine bağlı olarak; Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi; suistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın tespiti ve önlenebilmesi adına gerekli önlemlerin alınması, Şebeke trafiğinin yönetimi, ara-bağlantı, faturalama işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve tüketici şikâyetleri ile ara-bağlantı ve faturalama anlaşmazlıkları öncelikli olmak üzere, ortaya çıkabilecek uzlaşmazlıkların çözüme kavuşturulması, İlgili mevzuat gereğince muhafaza edilmesi gereken bilgilerinizin/verilerinizin saklanması; bilgi kayıplarının oluşmasının önüne geçilebilmesi adına kopyalanması ve yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının tespiti, şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli idari ve teknik önlemlerin alınması, Denetleyici ve düzenleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerekli veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülebilmesi, gerekçeleriyle kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, şebeke, trafik, konum bilgileri, satış kanallarındaki bilgileriniz, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme, banka ve risk bilgileriniz işlenmektedir ve işlenecektir.

Acil yardım çağrısı ve benzeri durumlarında kişisel faydanız için yerinizin tespit edilmesi ve yetkili kurumlarla paylaşılabilmesi adına konum bilginiz işlenmektedir ve işlenecektir.

Fiili imkânsızlık halleri ortaya çıkması durumunda, kendi rızanızı açıklayamayacak durumda bulunmanız ve/veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi, Şebeke trafiğinin yönetim ve ara-bağlantı işlemlerinin gerçekleştirmesi, amaçlarıyla kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, abonelik bilgileriniz, şebeke, trafik, konum bilgileriniz işlenebilecektir ve işlenmektedir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla direkt olarak ilgili olması şartıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine bağlı olarak;

Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; sipariş edilen, satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilebilmesi ve takibinin sağlanabilmesi, şebeke trafiğinin yönetimi ve ara bağlantı işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi, Ürün ve hizmetlerin fayda, koşul, ücretlendirme, üyelik, çekiliş, yarışma, ödül hususlarında bilgilendirilmeniz ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi amaçlarıyla kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, şebeke, trafik, konum bilgileri, satış kanallarındaki bilgileriniz, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme, banka ve risk bilgileriniz işlenmektedir ve işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması hukuki sebebine bağlı olarak; Alenileştirilmiş kişisel verilerinizin alenileştirilme amacının dışına çıkmamak kaydı ile, Ürün ve hizmetlerin ve şebekelerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların geliştirilmesinin sağlanması, finansal raporlama çalışmalarının sürdürülmesi; ürün ve hizmetlere olan ilginizin analizi, müşteri memnuniyetinin tespit edilebilmesi amacıyla, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, konum bilgileri, satış kanallarındaki bilgileriniz, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme, banka ve risk bilgilerinizden alenileştirilmiş olan veriler, alenileştirilme amacına uygun olarak işlenmektedir ve işlenebilecektir. Rehbere kayıtlı olmanız halinde rehberlik tabanlı hizmetlerin sunulması amacıyla kimlik bilgileri, iletişim bilgileriniz işlenmektedir ve işlenebilecektir. Telkotürk’ün hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorundalık hali teşkil etmesi hukuki sebebine bağlı olarak;

Ürün ve hizmetlerin fayda, koşul, ücretlendirme, üyelik, çekiliş, yarışma, ödül hususlarında bilgilendirilmeniz ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; sipariş edilen, satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması, şebeke trafiğinin yönetimi ve ara-bağlantı işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarından gelecek taleplere cevap verebilmek adına analiz ve profilleme gerçekleştirilmesi, ürün ve hizmetlerin sunulması, Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi; suistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın tespiti ve önlenebilmesi adına gerekli önlemlerin alınması, Tüketici şikâyetleri ve/veya uzlaşmazlıkların çözüme kavuşturulması, çağrı merkezi hizmeti sağlanması, Ürün ve hizmetlerin ve şebekelerin geliştirilme çalışmaları yapılması, çeşitliliğin arttırılması, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların geliştirilmesinin sağlanması, finansal raporlama çalışmalarının yürütülmesi ve sürdürülmesi; Muhafaza edilmesi gereken bilgilerinizin saklanması; bilgi kayıplarının önüne geçilebilmesi adına kopya ve yedeklerinin oluşturulması, bilgilerinizin tutarlılığının tespiti; şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması amaçlarıyla kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, şebeke, trafik, konum bilgileri, satış kanallarındaki bilgileriniz, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme, banka ve risk bilgileriniz işlenmektedir ve işlenebilecektir. Yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi amacıyla kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme, banka ve risk bilgileriniz işlenmektedir ve işlenebilecektir. Acil yardım çağrısı ve benzeri durumlarında kişisel faydanız için yerinizin tespit edilmesi ve yetkili kurumlarla paylaşılabilmesi adına konum bilginiz işlenmektedir ve işlenebilecektir. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine bağlı olarak; Ürün ve hizmetlerin tam sunulması, sipariş edilen, satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili taleplerinizin karşılanması, şikâyet süreçlerinin takibinin sağlanması ve sonuca ulaştırılması amaçlarıyla, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, şebeke, trafik, konum bilgileri, satış kanallarındaki bilgileriniz, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme, banka ve risk bilgileriniz işlenmektedir ve işlenebilecektir.

Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyidinin sağlanması ve kredi notu kontrolünüzün yapılması, Alacak devri dahil olmak üzere borç takip süreçlerinizin ve risk düzeyinin belirlenmesi/yönetimi/tespiti amaçlarıyla kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, satış kanallarındaki bilgileriniz, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme, banka ve risk bilgileriniz işlenmektedir ve işlenebilecektir. Temel hak ve özgürlüklerinizi ihlal etmemek kaydıyla, Telkotürk’ün meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine bağlı olarak; Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyidinin sağlanması; kredi notu kontrolünüzün yapılması ve raporlanması, suistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın tespitinin sağlanması ve gerekli önlemlerin alınması, şebeke trafiğinin yönetimi ve ara-bağlantı işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Ürün ve hizmetlerin ve şebekelerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların geliştirilmesi, finansal raporlama çalışmalarının sürdürülmesi; ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması, Risk düzeyinin tespiti ve yönetimi, Bilgi kayıplarının oluşmasının önüne geçilmesi adına kopyalanması ve yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınması, Yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi sebebiyle, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, şebeke, trafik, konum bilgileri, satış kanallarındaki bilgileriniz, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme, banka ve risk bilgileriniz işlenmektedir ve işlenebilecektir. Açık rızanızın bulunması halinde: Dijital abonelik süreçlerinde dijital imza kullanarak abonelik işlemlerinizi gerçekleştirmeniz halinde biyometrik imzanız, kendi iradeniz ile katıldığınız yüz tanıma sistemleri kullanılan kampanyalarımız/hizmetlerimiz kapsamında yüz tanıma bilgileriniz, çağrı merkezi hizmetlerinden daha hızlı ve güvenli şekilde yararlanabilmeniz için yine onayınıza istinaden alınan ses kaydınız, engellilik/sağlık bilgilerinizi bizimle paylaşmanız halinde bu verileriniz, ilgili konularda ayrıca açık rızanız alınmak kaydı ile işlenmektedir ve işlenebilecektir. Ayrıca yine aşağıdaki amaçlar kapsamında özel olarak açık rıza vermeniz halinde kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, şebeke, trafik, konum bilgileri, satış kanallarında bulunan bilgileriniz, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme, banka ve risk bilgileriniz işlenmektedir ve işlenebilecektir; Size teklif, hediye ve promosyon sunulması, analiz ve profilleme yapılması hedefli tanıtım yapılması; size özel kutlama, temenni iletimi, ödül, çekiliş ve beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz, hatırlatılmasından memnuniyet duyabileceğiniz içeriklerin iletilmesi, İş ortaklarımız ile birlikte sağlamakta olduğumuz ürün ve hizmetler ile bu kişilerin kendi ürün ve hizmetlerinin tanıtılmasına olanak sağlanması, Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişim kurulması, kampanya ve indirimlerden haberdar edilmeniz; üyelik, etkinlikler ve ekonomik avantajlardan yararlanma imkanının sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi, Hizmetlerimiz kapsamında kredi kullanımı başvurusu yapmanız ya da mobil ödeme hizmetlerinden yararlanmanız halinde bu hizmetlerin sunulması, risk düzeyinin belirlenmesi/yönetimi/tespiti, Kredi notu kontrolünüzün sağlanması.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Telkotürk, kişisel verilerinizi bu Aydınlatma Metni’nde yer verilen amaçlarla ve yasal dayanaklara uygun halde olmak kaydı ile Kanun ve sair mevzuat kapsamında aşağıdaki yurt içi ve yurt dışındaki alıcı gruplarına aktarabilecektir;

  • Acil yardım çağrısı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili mercilere,
  • Satın almak istediğiniz veya kullandığınız ürün ve hizmetlerin temini ya da size ulaştırılması için çalıştığımız tedarikçi ve iş ortaklarına,
  • Ürün ve hizmetlerin sunulması, tanıtılması amaçlarıyla iş birliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalar ile bankalar, finans kuruluşları, TBB Risk Merkezi’ne,
  • Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil, vasi ve temsilcilerinize,
  • Avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan firmalara,
  • Tahsilata ilişkin riskin yönetilmesi ve kötü niyetli kullanımların önlenmesi amacıyla elektronik haberleşme hizmetlerine yönelik fatura tutarı ve ödeme bilgileriniz elektronik haberleşme işletmecilerine,
  • Kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlara ve bunların belirlediği kişilere,
  • Cihaz bilgileriniz, Telkotürk’ deki segment bilginiz ile ürün ve hizmet kullanımınıza dair bilgiler, Telkotürk ile ticari ilişki içinde bulunan ve telefon numaranıza sahip tüzel kişilere,
  • Telkotürk rehberine kayıtlı olmanız halinde telefon numaranız ve/veya sorgulayan üçüncü kişilere.
  • Varsa mobil hatlarınız üzerinden yaptığınız bankacılık ve finans işlemleriniz sırasında işlem ve bilgi güvenliğinizin sağlanması ve kimlik doğrulama amacıyla sim kart değişikliği, mobil internete bağlı olduğunuz telefon numarası bilgileriniz, ilgili kurum ve kuruluşlara,
4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu Aydınlatma Metni’nin “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Telkotürk’e başvurarak; -Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, -İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, -Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, -Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, -Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, -Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, -İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, -Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, -Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarını kullanabilirsiniz.

5. İletişim

Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı, aşağıdaki yöntemlerden biriyle tarafımıza iletebilirsiniz: -Telkotürk’e daha önce bildirilen ve şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde hazırlanmış olarak [email protected] adresine e-posta ile, -“Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu”nu cihazınıza indirdikten sonra dijital olarak doldurarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden, [email protected] adresine e-posta yoluyla, -Formun çıktısını aldıktan sonra Formu yazılı olarak doldurarak ve kimlik bilgilerinizi tevsik edici belgeleri başvurunuza ekleyerek “Telkotürk; Şerifali Mah. Turgut Özal Bulv. Quant Plaza No:154/15 Ümraniye/İSTANBUL ” adresine posta yoluyla veya noter vasıtasıyla, -Yazılı olarak iletilen başvurularda Telkotürk veri güvenliğini temin etmek amacıyla kimliğinizi teyit etmek için ek bilgi ve/veya belge talep etme hakkını saklı tutar.  

6. Aydınlatma Metni Hakkında

Bu Aydınlatma Metni Telkotürk tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Telkotürk, bu Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde değişiklik yapabilir. Telkotürk tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin https://www.teknosanet.com adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Aydınlatma Metni’ndeki değişiklikleri takip edebilmeniz adına internet sitemizi belirli aralıklarla kontrol etmeniz tavsiye edilir.